IoT løser utfordringer innen ytre miljø med presise målinger og sanntidsovervåking

Slik kan smarte IoT-løsninger hindre avbrudd i ditt prosjekt ved å gi deg kontrollen.

Publisert

2. aug. 2022

Hero image

Ved utbygninger nær vannressurser er det alltid en fare for påvirkning av vannmiljøet. Sprengningsaktivitiet og masseutskifting kan gi utvasking av sprengstoffbasert nitrogen, og føre til økte konsentrasjoner av nitrat og ammonium i bekker og vassdrag. Masseutskifting kan også føre til andre typer forurensninger der avrenning fra anleggsområdet havner i bekker og vassdrag.

Det er nå mulig å overvåke en del parametere i sanntid, noe som gir økt kontroll ved slike naturinngrep. Det mest effektive er å overvåke turbiditeten i tiltaksområdet og sammenligne denne mot en referanse. Turbiditet er et mål på hvor mye finpartikler det er i vannet.

Volue Industrial IoT har lang erfaring med sensorer, måleteknologi og datainnsamling, og har utviklet effektive løsninger for denne bruken. Vi har løsninger for å måle i bekker, elver, innsjøer og i kystområder. Vårt fokus er å levere presise måledata og en totalløsning som er enkel å håndtere.

Våre batteridrevne målesystemer monteres i vannkanten eller i en målebøye. Dere kan når som helst logge inn å se måledata i webportalen H2 Cloud, og selvfølgelig varsles brudd på terskelverdier på SMS eller e-post.

Vi tilbyr dette på en leiemodell som gjør at du ikke trenger å tenke på kalibrering eller service på utstyret. Når prosjektet er over, returnerer dere bare bøyene til oss.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vannkvalitetsmålinger eller andre behov innenfor ytre miljø som støy, støv og vibrasjoner.