Bruker IoT for å sikre miljøet i vassdrag

Volue Industrial IoT har de siste årene jobbet med å utvikle IoT-løsninger som er tilpasset bruk i vassdrag og krevende forhold utendørs. IoT teknologi kan brukes som en kostnadseffektiv metode for å sikre tilgang til verdifulle data. Vi kan skaffe mange ulike typer data med IoT, f.eks vannkvalitet og nivå i vannstand i vassdrag.

Publisert

26. okt. 2022

Miljøovervåkning med IoT hos Sira Kvina Kraftselskap

På Knaben i Kvinesdal har det tidlige vært gruvedrift for å utvinne molybden som var en viktig komponent i våpenproduksjon under 1. og 2. verdenskrig. Dette har etterlatt seg store mengder gruveslam som inneholder miljøgifter. Gruveslammet skaper problemer med gjengroing av området, og miljøgiftene er uheldig for planter og dyreliv.

Kraftselskapet Sira Kvina har med støtte fra miljødirektoratet tatt initiativ til å fjerne miljøfarlig gruveslam langs elva, og startet opprydningsarbeidet våren 2022. Under arbeidet er det viktig at minst mulig masse lekker ut i vassdraget, for å hindre forurensning.

For å overvåke utslippet av sedimenter bruker Sira Kvina IoT-tjenester fra Volue, der man kontinuerlig overvåker turbiditeten for å påse at byggearbeidet ikke gir utslipp av sedimenter fra gruveslammet ut i elva.

Ved å bruke IoT så får man en kostnadseffektiv metode for å overvåke forholdene i elva. Det er enkelt og montere, krever lite vedlikehold – og gir verdifull data. Målekampanjen skal gå fra vår til høst, hvert år frem til arbeidet er avsluttet.

Volue iiot vassdrag
De nye mulighetene med IoT trenger ikke alltid å bety målinger fra sensorer med lav presisjon. Det kan også bety at en enklere kan få målinger fra gode sensorer der en ikke har hatt målinger før, eller økt måletettheten i allerede eksisterende nettverk

Birgitte Centeno Austefjord Sales Engineer, Volue Industrial IoT

Volue iiot waterpump

Stort potensiale med IoT

Det er store muligheter med å bruke IoT i vassdrag. Overvåkning av vannstand kan gi verdifull informasjon om vannføringen til kraftprodusenter for å planlegge og optimalisere produksjonen. Ved lavere kostnad per målepunkt i forhold til tradisjonelle målestasjoner, åpner det seg også nye steder der man kan få en gevinst å måle på.