Volue introduces Gemini Portal+

Verden endrer seg og det gjør også Gemini-produktene. Med den nye Gemini Portal+ får vann og avløpsvirksomhetene tilgang til verktøy som utnytter nye digitale muligheter for å forvalte vann og avløpsinfrastrukturen enda smartere.

Publisert

5. mai 2022

Gemini Portal ble lansert i 2013 og revolusjonerte måten å jobbe digitalt med drift og forvaltning av vann-infrastrukturen i Norge. Med Gemini Portal+ løftes løsningen til nye høyder slik at morgendagens utfordringer skal kunne løses bedre. Med økte krav om digitalisering, IOT og et stadig økende tilfang av data vil Gemini Portal+ gjøre det enklere å sortere ut data og tilgjengeliggjøre disse på en god måte og gi støtte til å ta gode beslutninger.

Gode data har stor verdi for VA-virksomhetene, og det settes strengere krav til at data må registreres med enda høyere kvalitet. I tillegg forventes det i større grad at flere ulike roller skal kunne samarbeide digitalt, og det er behov for å kunne dele relevante data på en trygg og god måte. Gemini Portal+ tar et stort steg videre sammenlignet med funksjonalitet og brukeropplevelse fra dagens Gemini Portal, nettopp for å kunne oppfylle de kravene og forventninger dere som kunder vil ha fremover.

For å ivareta dette samt sørge for best mulig informasjonssikkerhet, er Gemini Portal+ en skytjeneste driftet av Volue. Arbeidet er en del av Innovasjon Norge prosjektet «Digital Water» som går i perioden 2021-2024.

Gemini pp white 04 a master

Hva er nytt i Gemini Portal+?

1. Med Gemini Portal+ får brukerne en felles inngang til alle Gemini sky-løsningene de abonnerer på. Her vil en finne snarveier til løsninger slik som Gemini Privat, Melding, Varsling og Water Alert.

2. Dagboken for registrering av driftshendelser er blitt lettere tilgjengelig for avanserte søk.

3. Samspillet mellom de som jobber i felt og de på kontoret er blitt mer digitalisert. Det blir nå lettere å bestille arbeid både for akutte og planlagte hendelser. Dette sikrer bedre dokumentasjon på utført arbeid.

4. En får nå lettere tilgang til informasjon om VA- infrastruktur som er knyttet til private eiendommer som kan påvirke drift av offentlig ledningsnett.

5. En kan få enkel tilgang til sanntidsdata fra driftskontrollsystemer og andre typer sanntidsdata via Gemini LIVE.

Tilgang til alt fra ett sted

I Gemini Portal+ er alle Gemini-løsningene som du abonnerer på samlet på et sted. Dette forenkler samhandlingen mellom data fra de ulike løsningene slik som Gemini Privat, Gemini Melding og Gemini Water Alert. Det forenkler arbeidsgangen og gjør det lettere å se sammenhenger som før var vanskelig tilgjengelig.

"Hvis for eksempel vannivået i et høydebasseng reduseres raskt, så kan dette være en vannlekkasje, men det kan også være at kommunen spyler ledningsnettet eller at en industribedrift har et plutselig stort vannuttak. Tilgang til all denne informasjonen samlet på et sted gjør det enklere å gjøre de riktige beslutningene."
Driftsoperatør

Søkbar dagbok funksjon

Hver enkelt bruker kan nå på en enkel måte utføre avanserte søk blant dagbokposter som en tidligere måtte utføre i Gemini VA. Dette åpner opp for mer forståelse i organisasjonen for hvorfor det er viktig å registrere dagbokposter.

Mye lettere kontakt mellom de i felten og de på kontoret

Gemini Portal har opprinnelig vært laget for å forenkle tilgangen til VA-informasjon for de som jobber ute i felt, men det har vist seg at løsningen også ble tatt godt imot for driftsplanleggere inne. Volue har tatt hensyn til dette og med vekt på mer tilgjengelige data og behov for samarbeid på tvers av hele organisasjonen introduserer Gemini Portal+ nye verktøy for flere roller, som f.eks. driftsplanlegger, team-leder eller driftsansvarlig.

"Nå fikk jeg nettopp beskjed om å uføre et tilsyn på en avløpspumpestasjon. Beskjeden dukker opp som en e-post. Det er veldig deilig å bare kunne åpne portalen og så får jeg tilgang til alt jeg skal sjekke. Her får jeg tilgang til utstyr, driftshistorikk, bilder... alt jeg trenger egentlig."

"Vi har store muligheter til å legge opp forskjellige tidsintervaller i planarbeidet i Gemini Portal+. Det gjør at det er mye lettere for oss å få til planer som blir gode framover og som blir repeterbare slik at de dukker opp automatisk som bestillinger for en jobb når jobben skal gjøres."

Gemini flow planner small

Tilgang til informasjon på private eiendommer

Gemini Portal+ introduserer en tettere kobling med Gemini Privat slik at en får tilgang til leveransepunkt og forbrukssteder og dermed alle data om hvem som er tilknyttet VA- nettet. Du får svar på spørsmål som: Er det spesielt utstyr som er installert? Er abonnenten sårbar? Er det pågående saker på eiendommer?

"Jeg kan nå stå på utsiden av en restaurant og få tilgang status på forvaltningen av en fettutskiller i restauranten og kunne enklere vurdere om det er en sammenheng mellom dette og eventuelle gjentettingsproblemer på det offentlige avløpsnettet."

Tilgang på sanntidsdata fra sensorer

Det unike med Gemini Portal+ er at de ulike data-siloene brytes ned. Dette gjelder også sanntidsdata fra driftskontrollsystemer og eventuelle nye IoT sensorer som kommunen tester ut. Dette er data som tilgjengeliggjøres i Gemini Portal+. Mer enn 20 ulike leverandører av driftskontrollsystemer eller IoT-leverandører sender nå data på en trygg måte til Gemini LIVE slik at sanntidsdata kan tilgjengeliggjøres i Gemini Portal+. Når sanntidsdata først er koblet til VA-infrastrukturen åpner dette også opp for mer avanserte analyser slik som Water Alert som automatisk identifiserer vannlekkasjer i ledningsnettet ved hjelp av maskinlæring.

“Sanntidsdata fra driftskontrollsystemet tilgjengeliggjøres i de verktøy som vi bruker til daglig. I tillegg utnyttes også sanntidsdata for automatisk å alarmere om vannlekkasjer.”